Post vacant la Primăria Turda

Conducerea Primăriei Turda anunță scoaterea la concurs a postului vacant de director executiv, gradul II – Direcţia de impozite şi taxe locale, din cadul instituției.

Proba scrisă se va susţine în data de 15 noiembrie, începând cu ora 11,00, la sediul Primăriei Municipiului Turda (P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28). Interviul se va susţine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele se vor depune tot la sediul primăriei și trebuie să conțină următoarele:

a) formularul de înscriere;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
e) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) cazierul administrativ.
Copiile de pe actele prevăzute la dosar se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei Municipiului Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selecţiei dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei.

Mai multe informații referitoare la acest subiect puteți obține de la Biroul Resurse Umane, cam. 48, telefon 0264-317199.

Articole asemănătoare

Lasă un comentariu