Post vacant la Colegiul Tehnic Dr. Ioan Rațiu Turda

Colegiul Tehnic Dr. Ioan Rațiu Turda anunță organizarea unui concurs în vederea ocupării postului contractual vacant de secretar, pe perioadă nedeterminată.

Concursul se va desfășura în data de 20 ianuarie, ora 9:00 – când va avea loc proba scrisă și în data de  20 ianuarie ora 12:00 – cândva avea loc proba practică, urmată de interviu.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele acte:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă indeplinirea condițiilor specifice;

d) copia carnetului de muncă, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, raport per salariat din Revisal;

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) recomandare de la ultimul loc de muncă;

i) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit.b), c) si h) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. 

Condiții specifice de participare la concurs:

-Studii superioare cu diplomă de licenţă (vechime minim 3 ani în specialitatea postului);

-cunoştinţe operare PC (MS Office, Excel, operare baze de date,  navigare Internet), programe de contabilitate;

-Cunoştinţe privind Metodologia de mişcare a personalului didactic;

-Cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea corespondenţei oficiale;

-Cunoştinţe privind încadrarea personalului;

-Cunoştinţe de arhivare a documentelor;

-Cunoştinţe de comunicare şi relaţii publice;

-Disponibilitate la timp de lucru prelungit;

-Cunoştinţe de utilizare a tehnologiei informaţiei (operare PC, birotică);

Mai multe informațiiputeți obține apelând la numărul de telefon 0264316398.

Sursă foto: Spitalul Orasenesc Macin

Articole asemănătoare

Lasă un comentariu