Colegiul Tehnic Dr. Ioan Rațiu Turda angajează din nou. Vezi ce post este disponibil

Colegiul Tehnic Dr. Ioan Rațiu Turda organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de secretar, pe o perioadă nedeterminată.

Locul de desfăşurare al concursului este sediul unităţii şcolare (str. Aurel Vlaicu nr. 3), în ziua de 11 noiembrie. Acesta va cuprinde trei probe: ora 10:00 – proba scrisă, ora 14:00 – proba practică, urmată de interviu. Dosarele de concurs trebuie depuse până la data de 3 noiembrie, ora 12.00, la  Secretariatul unităţii şcolare, tel:0264316398.

Dosarul trebuie să conțină:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă indeplinirea condițiilor specifice;

d) copia carnetului de muncă, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, raport per salariat din Revisal;

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit.b), c) si h) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Condiţii specifice:

-studii superioare absolvite cu diploma de licență în domeniul economic (vechime 3 ani în specialitate);

-cunoştinţe operare PC (MS Office, operare baze de date,  navigare Internet), programe de contabilitate;

-spirit organizatoric;

-abilităţi de comunicare, relaţionare şi învăţare;

-abilităţi de coordonare a echipelor;

-capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor;

– studii medii

-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 3 ani

-cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea corespondenţei oficiale

-cunoştinţe privind încadrarea personalului

-cunoştinţe de arhivare a documentelor

-cunoştinţe de comunicare şi relaţii publice

-disponibilitate la timp de lucru prelungit

-cunoştinţe de utilizare a tehnologiei informaţiei (operare PC, birotică)

 

Articole asemănătoare

Lasă un comentariu