Colegiul Tehnic „Dr. Ioan Rațiu” Turda angajează administrator financiar

Colegiul Tehnic „Dr. Ioan Rațiu” din Turda anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea postului de administrator financiar din cadrul instituției.

Concursul va avea loc în ziua de 4 noiembrie și va fi compus din trei probe: proba scrisă (cu începere de la ora 09:00), proba practică (cu începere de la ora 12:00) și interviul. Toate cele trei probe se vor desfășura la sediul insituției de învățământ, pe strada Aurel Vlaicu nr. 3.

Dosarele de înscriere trebuie depuse până la data de 28 octombrie, ora 12.00, tot la sediul școlii. Acestea vor conține:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă indeplinirea condițiilor specifice;

d) copia carnetului de muncă, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, raport per salariat din Revisal;

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g)recomandare de la ultimul loc de muncă

h) curriculum vitae;

i) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit.b), c) si i) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Persoanele care doresc să aplice pentru acest post trebuie să dețină următoarele:

  • studii superioare/SSD absolvite cu diploma în domeniul economic (vechime 3 ani în specialitate);
  • cunoştinţe operare PC (MS Office, operare baze de date,  navigare Internet), programe de contabilitate
  • spirit organizatoric;
  • abilităţi de comunicare, relaţionare şi învăţare;
  • abilităţi de coordonare a echipelor;
  • capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor.

Articole asemănătoare

Lasă un comentariu