Primăria Turda angajează


Primăria Turda anunță organizarea unui concurs în vederea ocupării mai multor posturi vacante:

 • consilier I/superior – Serviciul public comunitar local de evidenţa persoanelor – Compartiment stare civilă

Condiţii specifice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

– minim 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

 • consilier juridic I/asistent – Serviciul constatare, impunere şi control

Condiţii specifice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă ştiinţe juridice, specializarea drept

– minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

 • referent III/superior – Serviciul evidenţă şi încasare impozite şi taxe

Condiţii specifice:

– studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat

– minim 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

 • consilier I/asistent – Serviciul relaţii publice şi resurse umane – Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni

Condiţii specifice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă ştiinţe ale comunicării sau ştiinţe administrative

– minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

Probele pentru concurs sunt stabilite astfel.

proba scrisă se va susţine în data de 29 august 2017, orele 11,00.

proba de interviu se va susţine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Condiţiile generale de ocupare a postului sunt cele prevăzute în legea 188/1999, republicată (r2), art. 54.

Acte necesare la dosar:

 • formularul de înscriere
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • cazierul judiciar
 • copia carnetului de muncă şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • declaraţia pe propria răspundere că nu a fost destituit/ă dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute la dosar se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei Municipiului Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei.

Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obţine de la Biroul Resurse Umane, cam. 48, telefon 0264-317199.

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close