Posturi vacante la Poliția Locală Turda


Poliția Locală turdeană aunță organiarea unui concurs în vedere ocupării posturilor vacante din interiorul instituției: polițist local I/ asistent – Serviciul disciplina în construcții, protecția mediului și control comercial – 1 post.

Concursul va avea loc în zilele de 19, 20 și 22 decembrie, probele fiind stabilite astfel:

  • proba sportivă eliminatorie se va susţine în data 19 decembrie, orele 09,00 -pentru funcția de polițist local III/principal;
  • proba scrisă se va susţine în data 20 decembrie, orele 11,00
  • proba de interviu se va susţine în data de 22 decembrie, orele 09,00.

Condiţii specifice de participare

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științe sociale, ramura științe economice;
  • minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
  • permis de conducere auto, categoria B.

POLIȚIST LOCAL III/principal – Serviciului siguranță și ordine publică – 1 post

  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
  • permis de conducere auto, categoria B.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

– formularul de înscriere – se ridică de la Serviciul financiar–contabil, resurse umane și achiziții publice;
– copia actului de identitate și a permisului de conducere;
– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări (și foaia matricolă unde este cazul);
– cazierul judiciar ( se va specifica “pentru angajare”);
– adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
– copia carnetului de muncă sau adeverință vizată de ITM care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcției publice pentru perioada lucrată anterior datei de 31.12.2010 și adeverință eliberată de angajator care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcției publice pentru perioadele lucrate ulterior datei de 01.01.2011;
– declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
– declarația pe propria răspundere care să ateste faptul că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
– dosar plic.

Actele prevăzute la dosar se vor prezenta însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Dosarele se înregistrează la sediul Serviciului Public Poliția Locală Turda, P-ţa Romană, nr. 39, până la data de 07.12.2016, orele 15.00 și se predau secretariatului comisiei de concurs. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei.

Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane, telefon 0264-317303.

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close