Anunț privind finanțarea nerambursabilă din fondurile bugetului local pentru activităţi nonprofit de interes local


Conducerea Primăriei Municipiul Turda face  cunoscută intenţia de atribuire de contracte de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului local al Municipiului Turda alocate pentru activităţi nonprofit de interes local pentru anul 2017.

Instituţii/ persoane fizice eligibile:  persoane  fizice sau persoane  juridice fără scop patrimonial- asociaţii ori fundaţii constituite potrivit legii române – sau culte religioase  recunoscute conform legii române, care au  sediul/ filiala în municipiul Turda.

Domeniile pentru care se acordă finanţare: Activităţi de tineret;Activităţi sportive; Culte Religioase;Programe culturale;

Acţiuni eligibile:  acţiunile trebuie să se  deruleze  conform specificaţiilor  din Regulamentul  privind regimul finanţărilor nerambursabile  din fondurile bugetului  local al Municipiului Turda alocate pentru activităţi nonprofit de interes local  şi din  Contractul de finanţare  nerambursabilă încheiat între autoritatea contractantă şi  beneficiar.

Criteriile aplicate pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă sunt următoarele:

  • Capacitatea de realizare- fezabilitatea proiectului;
  • Consistenţa tehnică- relevanţa proiectului ;
  • Contribuţie proprie-Buget;
  • Soliditate financiară;
  • Rezultate aşteptate- rezultatele proiectului propus;
  • Durabilitatea programului- continuitatea proiectului;

Documentele se depun la Registratura Consiliului Local al Mun. Turda, Pţa 1 Decembrie 1918, nr. 28 , cam. 50. Termen limită  de depunere a documentaţiilor : 17 mai 2017, ora 15.00. Perioada de selecţie şi evaluare a proiectelor:18 mai 2017-26 mai 2017.

Documentaţia  pentru elaborarea şi prezentarea  propunerii  de proiect  şi informaţii suplimentare  se pot obţine de la Direcţia Economică a   Primăriei Mun. Turda, cam. 67, Serviciul Administraţie Publică Locală cam. 13, Compartiment achiziţii publice – cam 42. site-ul www. primariaturda.ro,

Evaluarea şi selecţia programelor depuse se va face în ordinea punctajului obţinut  de către fiecare solicitant ,în limita bugetului alocat. Documentaţia va fi depusă obligatoriu în 2 exemplare (original şi copie) şi în format electronic  CD (fişiere word). Nerespectarea acestei cerinţe duce la excluderea cererii de finanţare din cadrul procedurii.

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close