Licitație pentru închirierea unui chioșc din Spitalul Municipal


A N U N Ț

PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ, A UNUI SPAȚIU ÎN SUPRAFAȚĂ UTILĂ DE 10 MP, SITUAT ÎN TURDA, STR. ANDREI MUREȘANU NR.16 , CU DESTINAȚIE DESFĂȘURARE ACTIVITĂȚI COMERCIALE- MAGAZIN MIXT (SPITALUL MUNICIPAL)

Municipiul Turda – având statut de Unitate Administrativ Teritorială – persoană juridică de drept public, cu sediul în Turda, Pța 1 Decembrie 1918, nr.28, face cunoscut că în ziua de 26.03.2019, ora 10.00, în sala de protocol a Primăriei Municipiului Turda va avea loc licitația publică pentru închirierea prin licitație publică, a unui spațiu în suprafață de 10 mp, situat în Turda, str. Andrei Mureșanu nr.16, cu destinație desfășurare activități comerciale- magazin mixt (spitalul municipal).

1.Denumirea imobilului, caracteristici principale: Spațiul ce se închiriază este în suprafață de 10 mp, în incinta Spitalului Municipal Turda, str.Andrei Mureșanu nr.16. Spațiul se închiriază în vederea desfășurării de activități comerciale – magazin mixt. Imobilul este proprietatea privată a Municipiului Turda.
2. In vederea participării la licitație, ofertanții vor achiziționa documentația de participare la licitație achitând contravaloarea acesteia, în cuantum de 50 lei, la casieria centrală sau ghișeele Direcției Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Turda.
3. Ofertanții vor depune până la data de 25.03.2019, ora 10.00, la Primăria Municipiului Turda- Ghișeul Unic, următoarele acte:
– Plic exterior format A4 pe care se va indica licitația publică deschisă pentru care este depusă oferta, numele ofertantului și adresa/sediul acestuia și care va cuprinde:
a) copie de pe cartea de identitate/certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului;
b) copie de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiționale relevante, pentru persoanele juridice;
c) certificat fiscal emis de Administrația Financiară de la domiciliul/sediul social al ofertantului;
d) certificat fiscal emis de Direcția Impozite și Taxe a Primăriei de la domiciliul/sediul social al ofertantului, din care rezultă că nu are datorii la bugetul local;
e) certificat fiscal emis de Administrația Financiară a Municipiului Turda, în situația în care ofertantul persoană juridică are sucursale/filiale/puncte de lucru în Municipiul Turda;
f) certificat fiscal emis de Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului Turda în situația în care ofertantul persoana juridică are sucursale/filiale/puncte de lucru în Municipiul Turda;
g) dovada achitării contravalorii caietului de sarcini (50 lei), a taxei de participare la licitație (100 lei ) și a garanției de participare la licitație (140 lei), (xerocopii după chitanțele eliberate de casieria Direcției Impozite și Taxe a Municipiului Turda sau al O.P.);
h) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale, din care să rezulte că societatea nu se află în reorganizare judiciară sau faliment;
i) proiectul tehnic al spațiului, în vederea amenajării spațiului comercial;
j) declarație pe propria răspundere a ofertantului, în sensul în care se angajează să suporte toate cheltuielile necesare pentru amenajarea spațiului, în vederea îndeplinirii scopului pentru care a fost închiriat, conform anexei la caietul de sarcini;
k) ofertanții vor prezenta un proiect care va cuprinde viziunea proprie de organizare a activității comerciale pe parcursul celor 5 ani de durată a închirierii.
4. In plicul format A4 se va introduce plicul format A5 care va conține oferta financiară înscrisă în formularul obținut de la Primăria Municipiului Turda, oferta exprimată în lei/mp/lună.
5. Eventualele oferte depuse după data de 25.03.2019, ora 10.00, sunt excluse de la licitație.
6. Ofertantul poate fi reprezentat și prin alte persoane împuternicite în baza unei procuri autentificate la notarul public, care se va anexa la dosar.
7. Prețul minim de pornire al licitației, stabilit conform caietului de sarcini este de 14 lei/mp/lună.
8. Prețul de închiriere adjudecat va fi cel puțin egal cu cel înscris la pct.7 și se va achita în conformitate cu clauzele contractuale. La începutul fiecărui an calendaristic, suma de plată va fi indexată cu indicele de inflație. Inchirierea se face pentru o perioadă de 5 ani.
9. Formularele tipizate în vederea întocmirii dosarului de participare la licitație și clarificări, se pot obține de la Primăria Municipiului Turda, Pța 1 Decembrie 1918, nr.28, – Ghișeul Unic.

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close