Au fost inițiate demersurile pentru constituirea Asociației GAL Urban Turda

Conducerea Primăriei Turda informează că au fost inițiate demersurile necesare pentru constituirea Asociației GAL Urban Turda, entitate care va oferi structura organizațională necesară pentru implementarea conceptului de Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) la nivelul comunității din zonele marginalizate, având în vedere următoarele:

 • noul instrument de dezvoltare teritorială propus de Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020, în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale de la nivel urban, prin stimularea implicării comunităților în dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat local extins și implementarea unor Strategii de Dezvoltare Locală (SDL), reprezentat de Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC),
 • faptul că DLRC este un instrument care se adresează unor zone specifice, fiind gestionat de comunitate prin intermediul Grupurilor de Acțiune Locală (GAL), formate din reprezentanți ai sectorului public și privat, precum și ai comunităților, atât ai celor marginalizate, cât și ai celor nemarginalizate ce promovează interesele socio-economice locale,
 • faptul că în perioada de programare 2014-2020, la nivel urban, respectiv la nivelul orașelor/municipiilor cu populație de peste 20.000 (prin urmare și a municipiului Turda), prin DLRC se propune o abordare integrată în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitățile marginalizate, printr-o abordare multisectorială, realizată prin corelarea și asigurarea complementarității între investițiile în infrastructură de tip FEDR și măsurile soft de tip FSE
 • faptul că municipiul Turda se încadrează în categoria localităților care pot beneficia de finanțare prin utilizarea instrumentului anterior menționat la nivelul comunității din zonele marginalizate, spre a dezvolta o Strategie de dezvoltare locală multisectorială integrată.

Vor putea deveni membri fondatori/membri ai Asociației GAL Urban Turda următoarele categorii de entități:

 1. Reprezentanți ai sectorului public, instituții publice locale sau județene, inclusiv instituții locale, precum școli sau licee;
 2. Reprezentanți ai sectorului privat, operatori economici (de ex. persoane fizice autorizate, asociații familiale, întreprinderi individuale, profesii libere, întreprinderi/firme micro, mici, mijlocii sau mari), și organizații de reprezentare ale acestora, camere de comerț, cooperative, entităţi de economie socială, întreprinderi sociale de inserție, furnizori de servicii etc.;
 3. Reprezentanți ai societății civile: ONG-uri, asociații, inclusiv asociații de locatari, fundații, furnizori de servicii sociale în condițiile legii, unități de cult etc., persoane fizice din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială.

Membrii asociației tebuie să respecte în mod obligatoriu următoarele condiții:

 • Să nu fie în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Legii nr.85/2014 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
 • Să nu fi suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţa de res judicata;
 • Să nu se afle în stare de faliment sau să facă obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, să nu își fi suspendat activitatea în ultimii 2 ani sau să facă obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
 • Reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea să nu fi comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate in instanță, pe care autoritatea contractantă le poate justifica;
 • Să nu aibă restanțe de plată la bugetele publice, într-una din situaţia în care obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscal emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
 • Reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea să nu fi fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
 • Reprezentanții lor legali/structurile de conducere a acestora şi persoanele care asigură conducerea acestora să nu se afle în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum este definită in legislația națională și comunitară in vigoare.

„Dorim să invităm astfel toate entitățile interesate să devină membri fondatori/membri ai viitoarei asociații GAL Urban Turda să își manifeste această intenție prin depunerea unei scrisori de intenție, din care să reiasă intenția fermă de a deveni membru fondator/membru al Asociației GAL Urban Turda, cu desemnarea persoanei care va reprezenta entitatea în cadrul asociației, precum și o scurtă descriere privind implicarea/experiența în domeniul incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile marginalizate, până cel târziu la data de 15.10.2017”, transmite conducerea Primăriei.

Scrisoarea se va depune la Registratura Primăriei municipiului Turda, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15, în atenția Serviciului Finanțări Externe și Relații Internaționale din cadrul Primăriei Municipiului Turda.

Articole asemănătoare

Lasă un comentariu